van Utrechtweg 146 - 150
Krimpen aan den IJssel
Nederland
Tel. 0180-590184
E-mail: info@transtec.nl

Leveringsvoorwaarden

[PDF] Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden in PDF formaat.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij New TransTec zal optreden als (potentiŽle) verkoper.

1.2 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle wijzigingen en/of aanvullingen van de gesloten overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zulks schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 3 - Prijs
3.1 In onze prijzen, zoals vastgesteld door middel van onze prijslijsten en/of offertes, zijn bij een aflevering met een waarde van €500 en hoger de transportkosten tot aan de in de overeenkomst genoemde plaats van aflevering begrepen, en de verzekerings- premie tot het moment van aflevering. Wanneer het een aflevering betreft met een waarde beneden een bedrag van €500, worden door ons transport- en administratiekosten in rekening gebracht aan de afnemer.

Artikel 4 - Aflevering
4.1 Aflevering vindt plaats door het op de in de overeenkomst genoemde plaats van bestemming voorrijden van het transportmiddel waarmee de zaken worden vervoerd. De keuze van het transportmiddel staat New TransTec vrij.

4.2 Opgegeven aflevertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 5 - Overmacht
5.1 Onder overmacht voor New TransTec zal onder meer maar niet uitsluitend worden begrepen werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de produktie, natuur- en/of kernrampen, terrorisme en/of terreurdreiging en oorlog en/of oorlogsdreiging.

5.2 Indien New TransTec de voor de afnemer bestemde zaken door een omstandigheid in de zin van artikel 5.1 niet naar de plaats van bestemming kan vervoeren, zal New TransTec de zaken voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na faktuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. De afnemer draagt de kosten verbonden aan de betaling.

6.2 Indien de afnemer niet binnen de termijn genoemd in 6.1 volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij in gebreke, zonder dat daartoe nadere ingebreke-stelling vereist is.

6.3 Indien de betalingstermijn genoemd in 6.1 wordt overschreden, wordt het faktuurbedrag met 2% verhoogd en is de afnemer een rente van 1% per maand over het factuurbedrag verschuldigd.

6.4 Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van alle door haar verschuldigde rente alsmede de (buiten)gerechtelijke incassokosten, zoals deze zijn bepaald in het volgende artikel en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 5% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €150 per factuur.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de door New TransTec geleverde zaken gaat pas op de afnemer over, wanneer volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen afnemer is verschuldigd terzake van de door hem met New TransTec gesloten overeenkomst.

7.2 De afnemer is verplicht de ingevolge artikel 7.1 aan New TransTec in eigendom toebehorende zaken op de door New TransTec in rekening gebrachte factuurwaarde te verzekeren tegen calamiteiten. De afnemer is verplicht verzekeraar van het eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen alsmede New TransTec de naam en het adres van de verzekeraar op te geven. New TransTec is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan New TransTec in eigendom toebehorende goederen aan New TransTec voldaan moeten worden.

Artikel 8 - Reclame
8.1 New TransTec is uitsluitend aansprakelijk voor zichtbare gebreken aan de zaken, indien de afnemer een schriftelijke klacht met betrekking tot deze zaken heeft ingediend binnen acht kalenderdagen na de dag van aflevering van deze zaken.

8.2 Voor gebreken welke niet zichtbaar zijn is New TransTec in ieder geval niet aansprakelijk indien de afnemer New TransTec niet schriftelijk van deze gebreken in kennis heeft gesteld zodra hij de gebreken ontdekt heeft, danwel heeft kunnen ontdekken.

8.3 New TransTec is in geen geval aansprakelijk voor gebreken en de daaruit voortvloeiende schade waarvan New TransTec niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen 14 dagen na aflevering.

8.4 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, staat het New TransTec vrij te kiezen voor herstel of voor vervanging van de afgeleverde zaak.

8.5 Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. Dit geldt alleen voor de betaling van de goederen waar de reclame betrekking op heeft.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 New TransTec is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is voor zover deze de nominale faktuurwaarde van de zaken ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, niet te boven gaat.

9.2 New TransTec is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken.

9.3 New TransTec bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en nietondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 10 - Calamiteiten en ontbinding
Ingeval de wederpartij:

  • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sursťance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  • enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  • nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
  • ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Alle overeenkomsten tussen New TransTec en de afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen die tussen New TransTec en de afnemer mochten ontstaan en/of die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden dienen door de afnemer en kunnen door New TransTec ter beslissing (te) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. New TransTec is echter bevoegd om vorderingen tegen de afnemer of ieder ander aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter, in het bijzonder de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van afnemer.

Artikel 12 - Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn op 24 september 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.